1 month ago

Decyzja – treningi handlowe

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z hiszpańskiego

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

http://www.sz read more...

2 months ago

Informacja – szkolenia z włoskiego

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

2 months ago

Decyzja – warsztaty z turystyki

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
read more...

2 months ago

Obwieszczenie – treningi z adrogologii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013

read more...

2 months ago

Zaproszenie – szkolenia z programowania

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
http://www.systemy-ocen.com.pl/node/112 http://www.systemy-oc read more...

3 months ago

Anons informacyjny – treningi z technik pamięciowych

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
read more...